پودر جوش احتراقی

پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

جوش احتراقی

در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود که دارای فرمولاسیون منحصر به فرد بوده و کیفیت بسیاربالایی دارد وقابل رقابت با پودرهای آمریکایی و اروپایی میباشد .اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:

  • هادی ها قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد
  •  قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 120 درجه پیش گرم شود
  •  پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.
  • قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.
  • پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد”

جداول تعیین میزان پودر جهت انواع اتصالات

نمونه کارهای مشابه