عدم وجود سیستم ارتینگ و صاعقه گیربر روی ساختمان های اداری و تجاری سبب چه مشکلاتی می شود؟

 عدم وجود سیستم ارتینگ  و صاعقه گیربر روی ساختمان های حساس سبب چه مشکلاتی می شود یکی از مهمترین قسمت های سیستم حفاظت صاعقه سیستم زمی...

ادامه مطلب